Karaimi – najmniej liczna mniejszość etniczna w Polsce

0
1372
Karaimi. Zdjęcie: Twitter

Karaimi to najmniejsza mniejszość narodowa w naszym kraju. Chociaż z Polską są związani od XIV wieku, wciąż wielu Polaków nawet nie wie o ich istnieniu. Wśród nas żyje około 200 Karaimów.

Naukowcy nie są zgodni co do pochodzenia Karaimów. Ludziom tym przypisuje się korzenie tureckie lub semickie. Nazywano ich „Turkami z Ziemi Świętej”.

Powiązania z tymi ostatnimi przypisuje im się ze względu na język, który należy do grupy języków tureckich.  Z kolei ze względu na religię i fakt, że w liturgii używali języka hebrajskiego, mylono ich z Żydami.

W rzeczywistości, choć są wyznawcami odłamu judaizmu, niewiele mają z narodem żydowskim wspólnego. Współcześni Karaimi usiłują zdystansować się od identyfikowania ich jako Żydów.

W VIII wieku oddzielili się od głównego nurtu wyznaniowego odrzucając Talmud i akceptując tylko Stary Testament.

Ich religia – karaimizm – charakteryzuje się przekonaniem, że wszelkich prawd należy szukać samemu na podstawie Dekalogu i tekstów zawartych w Starym Testamencie. Nie uznają narzuconych interpretacji duchownych i komentarzy do Pisma.

Czytaj: Naukowcy udowodnili, że modlitwa ma niesamowitą moc

Podstawowym źródłem wiary karaimskiej jest Tora. Mojżesz jest uznawany za największego proroka („głowę” innych proroków), lecz wielkim uznaniem cieszą się także księgi Izajasza i Jeremiasza.

Religia karaimska na co dzień zasadza się przede wszystkim na Dekalogu oraz na dziesięciu następujących artykułach wiary:

 1. Wszechmocny Bóg istnieje odwiecznie.
 2. Jedność i potęga boska nie mogą być przyrównane do żadnej istoty i są niepojętne dla rozumu ludzkiego.
 3. Wszystko co istnieje, od aniołów począwszy, a na najniższych istotach skończywszy, zostało stworzone przez Boga.
 4. Opatrzność Boża czuwa nad każdą istotą.
 5. Bóg natchnął duchem proroczym Mojżesza i przez niego zesłał prawo.
 6. Pięcioksięgu ani zawartych w nim Dziesięciorga Przykazań nie można zmienić ani uzupełnić.
 7. Prorocy zawsze byli natchnieni duchem Bożym.
 8. Bóg wyznaczył każdemu człowiekowi nagrodę i karę podług zasług i przewinień jego.
 9. Wskrzeszenie zmarłych nastąpi w dniu Sądu Ostatecznego.
 10. Bóg wybawi świat poprzez zesłanie Mesjasza.

Modlitwa karaimska składa się z trzech części:

 1. Pochwała Boga;
 2. Wyrażenie wdzięczności Bogu;
 3. Prośba o wybaczenie grzechów oraz o dobrodziejstwo na przyszłość.

Podstawą liturgii karaimskiej są w odróżnieniu od judaizmu psalmy. Spowiedź jest powszechna, ale grzechy nie są wyjawiane przed innymi, także przed duchownymi.

Karaimi mają swój własny język + wiarę opartą na Starym Testamencie. Zdjęcie: Twitter

Czytaj: Święto Rodziny Krakowskiej – wiele atrakcji dla Krakowian

Karaimi w Polsce

Niestety, w Polsce nie pozostało wiele z materialnej kultury karaimskiej. Jedynym zabytkiem architektonicznym jest Cmentarz Karaimski przy ulicy Redutowej w Warszawie.

Dziś w Polsce żyje zaledwie 200 Karaimów.  Zrzeszeni są w działającym od 1997 r. Związku Karaimów Polskich. Mimo, że jest ich mało, to prężnie działają.

Karaimska Oficyna Wydawnicza „Bitik” wydaje książki, wydawnictwa muzyczne i czasopisma szerzące wiedzę na temat kultury i tradycji karaimskich.

Od 1979 we Wrocławiu wydawane jest czasopismo „Awazymyz” czyli „Nasz Głos”. Jest ono szeroko rozpowszechnione poza naszym krajem. Zamieszczane teksty są pisane w języku polskim, rosyjskim i karaimskim, a dotyczą głównie historii, języka i kultury Karaimów oraz informacji z życia wspólnot karaimskich w Polsce, na Litwie i w Rosji.

Wydawany jest także „Almanach Karaimski” poświęcony współcześnie prowadzonym badaniom karaimoznawczym. W Warszawie młodzież karaimska tworzy Zespół Folklorystyczny „Dostłar”. Grupa prezentuje tańce i pieśni przodków oraz inscenizacje oparte na legendach i obrzędach.

Mimo że Karaimów jest mało i nie są specjalnie widoczni w przestrzeni publicznej działają i pielęgnują swoje tradycje. 

johannesfloe.com – Art to remember