Profesor Leszek Roszkowski wybrany do EASA

0
200

Profesor dr hab. Leszek Roszkowski został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (EASA). Jest to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie.

Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych (EASA) ma na celu promowanie postępu w działalności naukowej i artystycznej w duchu wolności i poszukiwania prawdy. Jej ponad 2000 członków to naukowcy, ludzie kultury, sztuki i religii, w tym 37 laureatów Nagrody Nobla (według strony internetowej EASA) oraz nieżyjący już papież Benedykt XVI. Wśród jej członków z Polski są profesor Jerzy Buzek, profesor Michał Kleiber, profesor Krzysztof Penderecki, profesor Henryk Skarżyński, profesor Ryszard Tadeusiewicz, profesor Jerzy Woźnicki i profesor Andrzej Zoll.

Koniecznie zajrzyj na f7.pl

Leszek Roszkowski uzyskał tytuł magistra fizyki na Uniwersytecie Warszawskim w 1981 roku, stopień doktora obronił na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis w 1987 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1993 roku. W 2012 roku został mianowany profesorem.

Początkowo zatrudniony jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, następnie odbył staż podoktorancki w CERN, na Uniwersytecie Michigan i Uniwersytecie Minnesota. W 1996 roku dołączył na Uniwersytet Lancaster w Wielkiej Brytanii jako wykładowca (profesor nadzwyczajny), a w 2003 roku przeniósł się do Wydziału Fizyki i Astronomii na Uniwersytecie w Sheffield, aby objąć stanowisko profesora oraz założyć i kierować grupą teorii cząstek i kosmologii tam. W 2010 wrócił do Polski jako laureat programu FNP – „Welcome” skierowanego do wybitnych naukowców z całego świata, którzy chcą tworzyć zespoły badawcze i realizować projekty badawcze w Polsce. Prowadził badania w Instytucie Fizyki Jądrowej Akademii Nauk w Krakowie, dofinansowane kwotą ponad 5 mln zł. Założył i prowadził grupę teorii cząstek elementarnych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Od 1 lipca 2018 roku jego głównym stanowiskiem jest bycie profesorem w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum Badań Jądrowych i kierowanie międzynarodową agendą badawczą AstroCeNT w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj: Kraków ma najmłodszego profesora w historii Polski!

Profesor Roszkowski jest inicjatorem corocznego międzynarodowego cyklu konferencji COSMO oraz przewodniczącym Komitetu Sterującego COSMO. Jest także członkiem międzynarodowych komitetów doradczych konferencji z serii IDM i DARK oraz członkiem rady redakcyjnej czasopisma Reports on Progress in Physics. W 2013 roku zainicjował utworzenie Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek zrzeszającej przedstawicieli tej dziedziny w Polsce i od tego czasu jest jej przewodniczącym.

Główne zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe nowego członka EASA profesora Leszka Roszkowskiego skupiają się wokół tzw. nowej fizyki cząstek elementarnych, w szczególności poszukiwań ciemnej materii.

Jest autorem ponad 100 publikacji w wiodących czasopismach naukowych i współautorem ponad 160 artykułów, w większości opublikowanych w renomowanych czasopismach: JHEP, Phys. Rev. D, Phys. Letters B, JCAP i Phys. Rev. Letters. Napisał również obszerne recenzje na temat ciemnej materii, w tym jedną w Physics Reports i Reports on Progress in Physics.

Czytaj: To najbardziej wykształcona osoba w Polsce. Skończyła 28 kierunków studiów!